Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji). Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.
zamknij

Regulamin

Regulamin portalu Spokido.pl

 

 1. Postanowienia ogólne

  1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

   1. Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.),

   2. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),

   3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 nr 133, opz. 883 z późn. zm.), dalej „Uodo”,

   4. System teleinformatyczny – to zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

   5. Usługa świadczona drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z 16 dnia lipca 2004 roku - Prawo telekomunikacyjne.

   6. Administrator – (dane)

   7. Spokido.pl lub Serwis - prowadzony w języku polskim przez Administratora serwis internetowy Spokido.pl, dostępny pod adresem www.spokido.pl, służący do publikowania Ogłoszeń w zakresie usług sportowych, usług związanych ze zdrowym trybem życia, zainteresowania nabyciem konkretnej usługi związanej ze zdrowym trybem życia;

   8. Usługa sportowa – usługa związana ze świadczeniem na rzecz Usługobiorcy związana z daną dyscypliną sportu bądź aktywności sportowej.

   9. Usługobiorca – podmiot korzystający z usług Spokido.pl, który jest stroną umowy z Spokido.pl o świadczeniu usług pośrednictwa, będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego regulaminu. Usługobiorcą jest również podmiot, który zamówi świadczenie określonych usług drogą elektroniczną na zasadach poniżej określonych.

   10. Umowa – ustna lub pisemna umowa zawierana bezpośrednio pomiędzy Usługobiorcą i Trenerem (której Spokido.pl nie jest stroną), dotycząca realizacji usług sportowych w związku z zamieszczonymi ogłoszeniami przez Trenera lub Rodzica.

   11. Trener – niezależny od Spokido.pl podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który świadczy usługi sportowe, któremu przekazywane są dane Usługobiorcy i który zawiera Umowę bezpośrednio z Usługobiorcą.

   12. Ogłoszenie – informacja umieszczana w Serwisie dotycząca Usługi sportowej zamieszczona przez Trenera lub Rodzica, która ma na celu znalezienie kontrahenta w zakresie dotyczącym przedmiotu Ogłoszenia i zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikami.

   13. Rodzic – opiekun prawny dziecka.

   14. Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła umowę o korzystnie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora w ramach Spokido.pl

   15. Formularz ogłoszeniowy - formularz w systemie teleinformatycznym przeznaczony do wypełnienia przez Użytkownika w celu opublikowania ogłoszenia.

   16. Formularz rejestracyjny - formularz w systemie teleinformatycznym przeznaczony do wypełnienia przez Użytkownika w celu założenia Konta.

   17. Konto – zindywidualizowany zapis informatyczny Użytkownika w Serwisie Spokido.pl, który umożliwia korzystanie z Serwisu oraz gromadzenie informacji na temat czynności wykonywanych przez Użytkownika w Serwisie, chroniony poprzez nazwę Użytkownika (login) i hasło.

 2. Niniejszy regulamin został wydany na podstawie Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. Regulamin określa zakres i warunki wykonywania przez Spokido.pl usług świadczonych drogą elektroniczną, oraz przesyłania informacji handlowych.

 4. Wyrażenie zgody na przestrzeganie regulaminu przy uruchamianiu usługi odbywa się przy użyciu Formularza rejestracyjnego na stronie spokido.pl.

 5. Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem

  1. Niniejszy regulamin obejmuje usługi świadczone drogą elektroniczną, którymi w szczególności są:

   1. Usługi pośrednictwa w znalezieniu Trenera, świadczone poprzez moduł ogłoszeniowy (Formularz ogłoszeniowy) dostępny dla wszystkich użytkowników w sieci Internet.

   2. Usługi pośrednictwa poprzez zamieszczenie ogłoszenia przez Trenera.

 6. Warunki świadczenia usług

  1. Wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Spokido.pl:

   1. Dostęp do sieci Internet,

   2. Aktualna przeglądarka internetowa.

   3. Posiadanie aktywnego konta e-mail.

  2. Spokido.pl świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

  3. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

  4. Spokido.pl, jako operator systemu teleinformatycznego, pośredniczy w kojarzeniu Użytkowników na zasadach określonych w regulaminie w celu umożliwienia im zawierania bezpośrednio Umów i w tym celu udostępnia Użytkownikowi odpowiednie narzędzia systemowe. Spokido.pl nie jest stroną Umów zawieranych pomiędzy Trenerem a Rodzicem i nie gwarantuje, że Trener i Rodzic mają możliwość zawarcia i wykonania Umowy.

  5. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemu teleinformatycznego Spokido.pl następujących treści:

   1. Powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Spokido.pl lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,

   2. Naruszających dobra osobiste lub majątkowe osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

  6. Spokido.pl zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany na stronie spokido.pl przed rozpoczęciem prac.

  7. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego Spokido.pl, Spokido.pl ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

  8. Spokido.pl (ew. inny administrator) jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców może dotyczyć danych takich jak:

   1. Imienia,

   2. Nazwiska,

   3. Adresu,

   4. Adresu e-mail,

   5. Numeru telefonu,

   6. Adresu IP,,

  9. Dane osobowe są przetwarzane jedynie w celu wykonania usług świadczonych drogą elektroniczną przez Spokido.pl na rzecz Usługobiorcy. W przypadku przetwarzania danych osobowych w szerszym zakresie, Spokido.pl zobowiązane jest do uzyskania zgody Usługobiorcy na takie przetwarzanie. Każdy Usługobiorca korzystający z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Spokido.pl ma prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania i żądania usunięcia. Wszelka korespondencja w tym zakresie powinna być kierowana do Spokido.pl na adres poczty elektronicznej administrator@spokido.pl lub pisemnie na adres siedziby Spokido.pl.

  10. Dane osobowe Usługobiorców są udostępniane Użytkownikom, w celu umożliwienia bezpośredniego kontaktu i zawarcia Umowy pomiędzy nimi.

  11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych, może oznaczać brak możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną przez Spokido.pl.

  12. Dostęp do informacji, o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług przez Spokido.pl oraz do informacji, których wymóg dostarczania Usługobiorcy wynika z art. 6 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Spokido.pl będzie realizować poprzez stronę www.spokido.pl.

 7. Warunki zawierania umowy i rozpoczęcia świadczenia usług oraz rozwiązywania umów

  1. Spokido.pl zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia usług najpóźniej w terminie 1 dnia roboczego od daty wypełnienia przez Usługobiorcę Formularza rejestracyjnego na stronie www.spokido.pl.

  2. W celu wykonania usługi, Spokido.pl zbiera dane, w tym dane osobowe Usługobiorcy, o których mowa w art. 6 pkt 8, przetwarza zebrane dane i udostępnia je za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Użytkownikom.

  3. Spokido.pl jest zobowiązana do przetwarzania danych, w tym danych osobowych Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do wykonania usługi świadczonej drogą elektroniczną. W pozostałym zakresie Spokido.pl jest zobowiązana do otrzymania zgody na przetwarzanie danych, w tym danych osobowych Usługobiorcy.

  4. Spokido.pl jest zobowiązana uzyskać zgodę na wysyłanie drogą elektroniczną informacji o charakterze marketingowo-handlowym na podany adres elektroniczny Usługobiorcy lub na podany numer telefoniczny.

  5. Informację handlową uważa się za zamówioną (art. 10, pkt 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną), jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji:

   1. poprzez rejestrację o której mowa w niniejszym regulaminie, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny lub numer telefonu, oraz

   2. poprzez akceptację regulaminu, o czym mowa w niniejszym regulaminie i odpowiednich klauzul zgody udostępnionych na stronie www.spokido.pl.

  6. Adres elektroniczny oraz numer telefonu wykorzystywany będzie tylko i wyłącznie do przesyłania zamówionych informacji. Spokido.pl zobowiązuje się do nie wysyłania treści o charakterze bezprawnym (art. 8.1 pkt 3b Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,).

 8. Odpowiedzialność

  1. Spokido.pl nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Spokido.pl.

  2. Spokido.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do usług wynikający z błędnej rejestracji Usługobiorcy.

  3. Spokido.pl nie jest stroną Umowy i nie jest odpowiedzialny za jej wykonanie.

 9. Tryb postępowania reklamacyjnego

  1. Reklamacje mogą być składane z tytułu niedotrzymania z winy Spokido.pl określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Usługobiorcy,

  2. Reklamacja można złożyć w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną na adres: redakcja@spokido.pl.

  3. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi musi zawierać w szczególności jej przedmiot i okoliczności ją uzasadniające.

  4. Spokido.pl rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia.

 10. Opłaty

  1. Część usług w ramach Spokido.pl świadczonych jest odpłatnie. Wysokość opłat za poszczególne usługi oraz zasady ich pobierania określa Załącznik nr 2 do Regulaminu.

  2. Opłaty za usługi świadczone przez Administratora w ramach Spokido.pl mogą być uiszczane przez Użytkownika za pomocą

   1. wyliczyć.

  3. Użytkownikom faktury VAT wystawiane są wyłącznie na ich żądanie.

 11. Postanowienia przejściowe i końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 16, poz.93,z 1964r z późniejszymi zmianami), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Prawa telekomunikacyjnego i Uodo.

  2. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego regulaminu jest właściwy sąd powszechny.

POPULARNE ARTYKUŁY
Odszkodowanie należne i nienależne w przypadku kontuzji, wypadku dziecka w szkole, na treningu i po drodze  cz. 1
04 kwiecień 2014
Najważniejsze rzeczy na temat ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków, o których każdy rodzic, mający dziecko w wieku szkolnym powinien wiedzieć.
A może szermierka?
01 kwiecień 2014
Twoje dziecko podziwia Zorro i Muszkieterów? Tutaj dowiesz się jak zrobić z niego szermierza! W jakim wieku zaczynać, jaki klub i rodzaj broni wybrać.
Zabawa na desce! Z żaglem czy z latawcem?
05 lipiec 2014
Sporty wodne to często kluczowy element letniego wypoczynku każdej sportowej rodziny. Planując letni wyjazd nad wodę, warto wziąć pod uwagę kite i windsurfing. Zobaczmy dlaczego.
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE
FACEBOOK
FACEBOOK
TWITTER
W GÓRE
Copyright © 2014 by spokido.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: pielecha.pl